Penafian

Kemas kini terakhir: 01 Mac 2023

Tafsiran & Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Penafian ini:

  • Syarikat (dirujuk sama ada “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Penafian ini) merujuk kepada Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn Bhd, Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn Bhd Seri Medini, No 7, Persiaran Ledang Heights, 79250 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta’zim..
  • Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.
  • Anda bermaksud individu yang mengakses Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.
  • Laman web merujuk kepada KPRJ, boleh diakses dari https://kprj.com.my/

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.

Syarikat tidak bertanggungjawab atas kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan Perkhidmatan.

Dalam apa jua keadaan, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit, atau sampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan. atau kandungan Perkhidmatan. Syarikat berhak untuk membuat penambahan, pemadaman, atau pengubahsuaian pada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Penafian ini telah dibuat dengan bantuan Penjana Penafian TermsFeed.

Syarikat tidak menjamin bahawa Perkhidmatan ini bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Penafian Pautan Luar

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak disediakan atau diselenggara oleh atau dalam apa-apa cara bergabung dengan Syarikat.

Sila ambil perhatian bahawa Syarikat tidak menjamin ketepatan, kaitan, ketepatan masa atau kesempurnaan sebarang maklumat di laman web luar ini.

Penafian Ralat dan Kelalaian

Maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan adalah untuk panduan umum mengenai perkara yang berkepentingan sahaja. Walaupun Syarikat mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa kandungan Perkhidmatan adalah semasa dan tepat, ralat boleh berlaku. Selain itu, memandangkan sifat undang-undang, peraturan dan peraturan yang berubah-ubah, mungkin terdapat kelewatan, peninggalan atau ketidaktepatan dalam maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan.

Syarikat tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau ketinggalan, atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini.

Penafian Penggunaan Adil

Syarikat boleh menggunakan bahan berhak cipta yang tidak selalu diberi kebenaran secara khusus oleh pemilik hak cipta. Syarikat menyediakan bahan sedemikian untuk kritikan, ulasan, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa atau penyelidikan.

Syarikat percaya ini merupakan “penggunaan adil” mana-mana bahan berhak cipta seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 107 undang-undang Hak Cipta Amerika Syarikat.

Jika Anda ingin menggunakan bahan berhak cipta daripada Perkhidmatan untuk tujuan anda sendiri yang melampaui penggunaan adil, Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemilik hak cipta.

Penafian Dinyatakan Pandangan

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pandangan dan pendapat yang merupakan pandangan pengarang dan tidak semestinya menggambarkan dasar rasmi atau kedudukan mana-mana pengarang, agensi, organisasi, majikan atau syarikat lain, termasuk Syarikat.

Komen yang diterbitkan oleh pengguna adalah tanggungjawab mereka sepenuhnya dan pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya, liabiliti dan dipersalahkan untuk sebarang libel atau litigasi yang terhasil daripada sesuatu yang ditulis dalam atau akibat langsung daripada sesuatu yang ditulis dalam ulasan. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ulasan yang diterbitkan oleh pengguna dan berhak untuk memadamkan sebarang ulasan atas apa jua sebab sekalipun.

Tiada Penafian Tanggungjawab

Maklumat mengenai Perkhidmatan disediakan dengan pemahaman bahawa Syarikat di sini tidak terlibat dalam memberikan nasihat dan perkhidmatan perundangan, perakaunan, cukai atau profesional lain. Oleh itu, ia tidak boleh digunakan sebagai pengganti perundingan dengan perakaunan profesional, cukai, perundangan atau penasihat kompeten lain.

Walau apa pun, Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses atau penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Penafian “Guna Atas Risiko Sendiri”

Semua maklumat dalam Perkhidmatan disediakan “seadanya”, tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, ketepatan masa atau keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau sesiapa sahaja untuk sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil bergantung pada maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan atau untuk sebarang kerosakan berbangkit, khas atau serupa, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Penafian ini, Anda boleh menghubungi Kami:

Melalui e-mel: enquiry@kprj.com.my

Dengan melawat halaman ini di laman web kami: https://kprj.com.my/

Melalui nombor telefon: 607533 7777

Melalui surat: Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn Bhd,

Seri Medini, No 7, Persiaran Ledang Heights, 79250 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta’zim.